Bài đăng

Tác động của tự đánh giá đến hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường đại học Đồng Tháp : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

Một nén hương trước An Kỳ Sinh

Các sự kiện năm Kỷ Mão qua các thời kỳ lịch sử

Ảnh hưởng của một số lĩnh vực đời sống xã hội đến sự phát triển Phật giáo thời Lý - Trần

Sự dung hợp Tam giáo nền tảng tư tưởng của Thần đạo Nhật Bản

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954 (chương trình nâng cao) : Luận văn ThS. Lý luận và Phương pháp dạy học (bộ môn Lịch sử) : 60 14 10