Bài đăng

Nghiên cứu địa tầng phân tập và đánh giá tiềm năng dầu khí trầm tích oligocene - miocene sớm phía Nam bể Phú Khánh : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 55

Đặc điểm kiến tạo Mezozoi phần phía bắc lãnh thổ Việt Nam : Luận án PTS. Địa chất: 1 06 06

Góp phần nghiên cứu khu hệ nấm gây bệnh ở da, ở đường sinh dục nữ và tìm hiểu tác dụng diệt nấm ở một số loài thực vật : Luận án PTS. Sinh học: 1 05 12

Nghiên cứu tính đa dạng của các cây thuốc chữa bỏng, vết thương phần mềm và khả năng ứng dụng chúng trong thực tiễn ở Việt nam

Nghiên cứu về đất ở các vùng chuyên canh và một số biện pháp bón phân nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thuốc lá vàng (Virgima) nằm ở miền Bắc Việt nam : Luận án PTS. Thổ nhưỡng học: 4 01 02

Sống thử- mất nhiều hơn được